កាលវិភាគ​បណ្តុះ​បណ្ដាល

ចំពោះ​ឯកសារ​បទ​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ពី​ទំព័រ "ទាញ​យក" ។
Showing 10 items
ទីតាំងបទបង្ហាញ​ដោយ​កាល​បរិច្ឆេទម៉ោងទំនាក់​ទំនង​ព័ត៌មានស្ថានភាព
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ទីតាំងបទបង្ហាញ​ដោយ​កាល​បរិច្ឆេទម៉ោងទំនាក់​ទំនង​ព័ត៌មានស្ថានភាព
UME កំពង់​ចាម លោក ហេង​ សុវណ្ណ July 28, 2012 ២:៣០ រសៀល លោក ស្រុន សារក្ស 077 777 257  បាន​ធ្វើ​រួច 
UME ក្រចេះ លោក​ ហេង​ សុវណ្ណ July 27, 2012 ២:៣០ រសៀល លោក គីម ថន 099 802 737 ព័ត៌មាន បាន​ធ្វើ​រួច 
Cambodia International Cooperation (CICI) GDG Phnom Penh Team September 16, 2012 02.00 5.00 PM N•294CD Street 182(Tep Phorn), 070 552 777  បាន​ធ្វើ​រួច 
U.S Embassy Phnom Penh GDG Phnom Penh Team September 21, 2012 1.30 - 2.00 PM Embassy of the United States of America #1, Street 96, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh (070 552 777, 012 28 28 52)  បាន​ធ្វើ​រួច 
Kampong Thom Provincial Training Center GDG Phnom Penh Team   Mr. Rat Ratanak - 012 59 64 66 Kampong Thom Provincial Training Center កំពុង​ទាក់ទង 
Barcamp 2012 GDG Phnom Penh Team  September 22, 2012 15:00 - 16:00 Main Campus: No.55, Street.180-184, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh Email: info@puthisastra.edu.kh Tel: (855) 23 221 624 / (855) 23 220 476 University of Puthisastra បាន​ធ្វើ​រួច 
Barcamp 2012 GDG Phnom Penh Team  September 23, 2012 10:00 - 12:00 Main Campus: No.55, Street.180-184, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh Email: info@puthisastra.edu.kh Tel: (855) 23 221 624 / (855) 23 220 476 University of Puthisastra បាន​ធ្វើ​រួច 
Saint Paul Institute (Takeo Province) GDG Phnom Penh Team September 28, 2012 02.00 - 05.00 PM Mr. Mour Seanleang (012 240 341), Mr. Lonh Samdy (070 552 777)  បាន​ធ្វើ​រួច 
Passerelles Nume School GDG Phnom Penh Team October 20, 2012 2.00 - 5.00 PM http://www.passerellesnumeriques.org/ Passerelles Nume School បាន​ធ្វើ​រួច 
Development Innovation Office GMM Team, GBG Team September 28, 2014 9:00am-16:30pm   កំពុង​ទាក់ទង 
Showing 10 items
Comments