បទបង្ហាញអំពីការដៅផែនទី ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុង Barcamp 5

posted Oct 1, 2012, 2:12 AM by Samdy Lonh
ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុម អ្នកប្រើប្រាស់ Google នៅភ្នំពេញ មានដូចជា លោក ឡុញ សាមឌី, លោក ហេង សុវណ្ណ, លោក ស៊ូសុវិជ្ជា, លោក អាន យន, លោក​ រុម​ សុខា​ និង អ្នក ស្ម័គ្រចិត្ត ផ្សេងៗទៀត បាន ចូលរួម ថ្វើបទបង្ហាញ រយះ ពេល ២ថ្ងៃ គឺ ថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ កញ្ញា ២០១២ នៅ សកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត។

រូបថតសកម្មភាព

Comments