ការប្រកាស អ្នកឈ្នះក្នុង ការប្រកួតដៅផែនទី ដោយប្រើ Google Maps Maker

posted Dec 16, 2012, 2:26 AM by Samdy Lonh   [ updated Dec 16, 2012, 7:15 PM by Sovann Heng ]
ក្រុមការងារ អ្នកប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា Google នៅ ភ្នំពេញ ដែល​បាន​រៀបចំ​ការប្រកួត ដៅ​ផែនទី ដោយ​ប្រាស់ Google Map Maker ចាប់ ផ្ដើម ពី​ថ្ងៃ ទី ១៥ តុលា ដល់ ៣០​ វិច្ឆិកា ២០១២ ថ្ងៃនេះ បាន​សម្រេច លទ្ធផល​អ្នក​ឈ្នះ​ចុងក្រោយ។ ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល ដែល​បាន​ផ្តល់​ដោយ បុគ្គលិក ជំនាញ​ខាង​ផែនទី របស់ ក្រុមហ៊ុន Google ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ យើង​បាន​ទទួល ការ​ដៅ​ផែនទី រហូតដល់ ១៧៤២៧ ចំនុច ដែល​រួមមាន ទីតាំង បរិវេណ ខណ្ឌសីមា។ Read English Version Here

ជាចុងក្រោយ លទ្ធផល​សម្រេច អ្នកឈ្នះ លេខមួយ លេខ​ពីរ និង លេខ​បី។ អ្នក​ឈ្នះ​បន្តបន្ទាប់ មាន​ចំនួន ៥ នាក់​ទៀត។

អ្នកឈ្នះ លេខមួយ លេខ​ពីរ និង លេខ​បី

ចំណាត់

ថ្នាក់

ឈ្មោះ

អ៊ីមែល

ចំនុច សរុប

ពិន្ទុ សរុប

រង្វាន់

1st

El Samoun

el.samoun.sna2008@gmail.com

5508

15016

Samsung Galaxy Tab 2 7.0; Special Smart Mobile Number, 1 Year Free Call

2nd

Ath Ell

ellsomath@gmail.com

5168

9174

Samsung Galaxy Cooper, Special Smart Number, 1 Year Free Call

3rd

Ou Sophea

ousophea.cambomaps@gmail.com

2071

6231

External HDD 500 GB, Special Smart Mobile Number, 1 Year Free Call


អ្នកឈ្នះ​បន្តបន្ទាប់ មាន​ចំនួន ៥ នាក់

4th

Chheang Vuthea

chheang.vuthea@gmail.com

1520

4121

T-Shirt, Earphone, Cap, Others  Prize

5th

Chea Sopheun

csp.sopheun@gmail.com

1158

2582

T-Shirt, Others Prize

6th

Sourn Bora

borasourn@gmail.com

413

1168

T-Shirt, Others Prize

7th

Hut Samnang

hutsamnang@gmail.com

289

875

T-Shirt, Others Prize

8th

Fanh Sun Hong

hhong92@gmail.com

224

744

T-Shirt, Others Prize


ការ​ប្រគល់​រង្វាន់
ទីតាំង និង​ កាលបរិច្ផេទ និង ព័ត៌មាន មាន​លម្អិត អំពី​ការ ប្រគល់​រង្វាន់ និង​ផ្សព្វផ្សាយ នៅ សប្ដាហ៍​បន្ទាប់។

ចំណាំ​៖

Comments