ព័ត៌មាន


Map Maker Expert In Cambodia

posted Sep 21, 2014, 4:28 AM by Sovichea Cheth   [ updated Sep 21, 2014, 4:36 AM ]

Google Map Maker Team in Cambodia will host a Meet Up at Development Innovation on 28th September 2014 from 9:00am-16:30pm
#gmmcambodia #googlemapmaker #mapup

Winner Annoucement of Cambodia Mapping Competition

posted Dec 16, 2012, 2:32 AM by Samdy Lonh

Today, we are pleased to announce the final winners of Cambodia Mapping Competition which was started from 15 October – 30 November 2012. The period is 45 Days. 

As a result from the competition along 45 days, we have received the total result of 17427 Edits. Based on Google editing guideline, 1 Edit = 1 Location, Road, Shape added.

Finally, we have concluded the Top 3 Winners as First Winner, Second Winner, and Third Winner along with the other 5 Runner Up. The final winner is listed below:

Top 3 Winners

Rank

Name

Email

Total Edits

Total Score

Prize

1st

El Samoun

el.samoun.sna2008@gmail.com

5508

15016

Samsung Galaxy Tab 2 7.0; Special Smart Mobile Number, 1 Year Free Call

2nd

Ath Ell

ellsomath@gmail.com

5168

9174

Samsung Galaxy Cooper, Special Smart Number, 1 Year Free Call

3rd

Ou Sophea

ousophea.cambomaps@gmail.com

2071

6231

External HDD 500 GB, Special Smart Mobile Number, 1 Year Free Call5 Runners Up

4th

Chheang Vuthea

chheang.vuthea@gmail.com

1520

4121

T-Shirt, Earphone, Others  Prize

5th

Chea Sopheun

csp.sopheun@gmail.com

1158

2582

T-Shirt, Others Prize

6th

Sourn Bora

borasourn@gmail.com

413

1168

T-Shirt, Others Prize

7th

Hut Samnang

hutsamnang@gmail.com

289

875

T-Shirt, Others Prize

8th

Fanh Sun Hong

hhong92@gmail.com

224

744

T-Shirt, Others Prize


Prize Given Events
Location, Date & Time and detail Agenda for celebrating the prize given ceremony will be announced later next week.
Note: 

ការប្រកាស អ្នកឈ្នះក្នុង ការប្រកួតដៅផែនទី ដោយប្រើ Google Maps Maker

posted Dec 16, 2012, 2:26 AM by Samdy Lonh   [ updated Dec 16, 2012, 7:15 PM by Sovann Heng ]

ក្រុមការងារ អ្នកប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា Google នៅ ភ្នំពេញ ដែល​បាន​រៀបចំ​ការប្រកួត ដៅ​ផែនទី ដោយ​ប្រាស់ Google Map Maker ចាប់ ផ្ដើម ពី​ថ្ងៃ ទី ១៥ តុលា ដល់ ៣០​ វិច្ឆិកា ២០១២ ថ្ងៃនេះ បាន​សម្រេច លទ្ធផល​អ្នក​ឈ្នះ​ចុងក្រោយ។ ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល ដែល​បាន​ផ្តល់​ដោយ បុគ្គលិក ជំនាញ​ខាង​ផែនទី របស់ ក្រុមហ៊ុន Google ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ យើង​បាន​ទទួល ការ​ដៅ​ផែនទី រហូតដល់ ១៧៤២៧ ចំនុច ដែល​រួមមាន ទីតាំង បរិវេណ ខណ្ឌសីមា។ Read English Version Here

ជាចុងក្រោយ លទ្ធផល​សម្រេច អ្នកឈ្នះ លេខមួយ លេខ​ពីរ និង លេខ​បី។ អ្នក​ឈ្នះ​បន្តបន្ទាប់ មាន​ចំនួន ៥ នាក់​ទៀត។

អ្នកឈ្នះ លេខមួយ លេខ​ពីរ និង លេខ​បី

ចំណាត់

ថ្នាក់

ឈ្មោះ

អ៊ីមែល

ចំនុច សរុប

ពិន្ទុ សរុប

រង្វាន់

1st

El Samoun

el.samoun.sna2008@gmail.com

5508

15016

Samsung Galaxy Tab 2 7.0; Special Smart Mobile Number, 1 Year Free Call

2nd

Ath Ell

ellsomath@gmail.com

5168

9174

Samsung Galaxy Cooper, Special Smart Number, 1 Year Free Call

3rd

Ou Sophea

ousophea.cambomaps@gmail.com

2071

6231

External HDD 500 GB, Special Smart Mobile Number, 1 Year Free Call


អ្នកឈ្នះ​បន្តបន្ទាប់ មាន​ចំនួន ៥ នាក់

4th

Chheang Vuthea

chheang.vuthea@gmail.com

1520

4121

T-Shirt, Earphone, Cap, Others  Prize

5th

Chea Sopheun

csp.sopheun@gmail.com

1158

2582

T-Shirt, Others Prize

6th

Sourn Bora

borasourn@gmail.com

413

1168

T-Shirt, Others Prize

7th

Hut Samnang

hutsamnang@gmail.com

289

875

T-Shirt, Others Prize

8th

Fanh Sun Hong

hhong92@gmail.com

224

744

T-Shirt, Others Prize


ការ​ប្រគល់​រង្វាន់
ទីតាំង និង​ កាលបរិច្ផេទ និង ព័ត៌មាន មាន​លម្អិត អំពី​ការ ប្រគល់​រង្វាន់ និង​ផ្សព្វផ្សាយ នៅ សប្ដាហ៍​បន្ទាប់។

ចំណាំ​៖

តារាងដាក់ ពិន្ទុ (Scoring Criteria)

posted Dec 16, 2012, 1:46 AM by Samdy Lonh

តារាងដាក់ ពិន្ទុ

បរិយាយ

ពិន្ទុ

ទីតាំថ្មី

បរិវេន រឺខណ្ឌសីមា ថ្មី

បន្ថែម ឈ្មោះ ភាសាខ្មែរ

បន្ថែម ឈ្មោះ ភាសា អង់គ្លេស


ឧទាហរណ៏
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ = ១ + ២ = ៣
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • បន្ថែម បរិវេន រឺ ខណ្ឌសីមា ថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • កែប្រែ ទីតាំង និង បន្ថែម ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
 • កែប្រែ បរិវេន រឺ ខណ្ឌសីមា និង បន្ថែម ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ(Primary), ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស(Primary, Locale) និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស(Abbreviated)
Scoring Criteria

Description

Score

New Place (point)

1

New Boundary (shape) or Add shape to existing point

2

Add Khmer Name

2

Add English Name

1


Example
 • Add a new point with only Khmer name will get = 1+2=3
 • Add a new point with only Eng name will get = 1+1=2
 • Add a new point with Khmer name + English name will get = 1+2+1=4
 • Add a new boundary with Khmer and English name = 2+2+1=5
 • Edit a place and added Khmer name = 2
 • Edit to add boundary, add English name = 2+1=3
 • Add a place with Khmer name (primary), English Name (Primary,Locale) and English Name (abbreviated) = 1+2+1+1=5

ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុម អ្នកប្រើប្រាស់ Google ធ្វើបទបង្ហាញ នៅខេត្តតាកែវ

posted Oct 1, 2012, 2:29 AM by Samdy Lonh

ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុម អ្នកប្រើប្រាស់ Google ធ្វើបទបង្ហាញ នៅខេត្តតាកែវ ក្នុង វិទ្យាស្ថាន សន្តប៉ូល។ ការធ្វើបទបង្ហាញនេះ មានរយះពេល ៣ ម៉ោង គិតត្រឹមម៉ោង ២.០០ ដល់ ៥.០០ ល្ងាច។ ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុនោះមាន លោក ឡុញ សាមឌី, លោក ស៊ូ សុវិជ្ជា និង កញ្ញា ស៊ូ សុជីវី បានធ្វើតំណើរ ប្រមាណ ៧០ គីឡូម៉ែត ពី ទីក្រុង ភ្នំពេញ ឆ្ពោះទៅកាន់ វិទ្យាស្ថាន សន្តប៉ូល ដែល ស្ថិតនៅខេត្តតាកែវ។ លោក ឡុញ សាមឌី បានធ្វើបទបង្ហាញ អំពី ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Maps) និង កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Map Maker) និង ការប្រកួតដៅផែនទី។ ក្នុងនោះ ក៏មានកាចូល រួម សាកសួរ យ៉ាងសកម្ម ពី និស្សិត ផ្នែក IT ដែលបាន​ ចូលរួម ក្នុងបទបង្ហាញនេះ។
នេះជារូបភាពខ្លះៗ អំពី កម្មវិធីនេះ

បទបង្ហាញអំពីការដៅផែនទី ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុង Barcamp 5

posted Oct 1, 2012, 2:12 AM by Samdy Lonh

ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុម អ្នកប្រើប្រាស់ Google នៅភ្នំពេញ មានដូចជា លោក ឡុញ សាមឌី, លោក ហេង សុវណ្ណ, លោក ស៊ូសុវិជ្ជា, លោក អាន យន, លោក​ រុម​ សុខា​ និង អ្នក ស្ម័គ្រចិត្ត ផ្សេងៗទៀត បាន ចូលរួម ថ្វើបទបង្ហាញ រយះ ពេល ២ថ្ងៃ គឺ ថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ កញ្ញា ២០១២ នៅ សកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត។

រូបថតសកម្មភាព

បទបង្ហាញ​ផែនទី និង​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គូល នៅ ស្ថានទូត សហរដ្ឋអាមេរិច ភ្នំពេញ

posted Sep 30, 2012, 11:36 PM by Samdy Lonh

តាមការទំនាក់ទំនង តាមរយះ Internet ក្នុងក្រុម អ្នកប្រើប្រាស់ Goolge នៅភ្នំពេញ លោក តូនី(Tony) ជាអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិច ភ្នំពេញ បានស្នើអោយមានការរៀបចំ បទបង្ហាញអំពីការដៅផែនទី ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយ Google Maps នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិចភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ២១ កញ្ញា ២០១២។
លោក តូនី(Tony) រួមជាមមួយក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុម អ្នកប្រើប្រាស់ Goolge នៅភ្នំពេញ មានដូចជា លោក ឡុញ សាមឌី, លោក ហេង សុវណ្ណ,និង លោក ស៊ូសុវិជ្ជា បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Maps) និង កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Map Maker) អស់រយះពេលជិត ២ម៉ោង គឺចាប់ផ្តើម ពី ប៉ោង ១.០០ ដល់ ម៉ោង ២.៣០ រសៀល។

​បទ​បង្ហាញ​នេះមាន អ្នកចូលរួម ពី សិស្ស និស្សិត និង បុក្គលិក ពីស្ថាប័ន  ឯកជន នារនារ សរុបប្រមាណ ៤០នាក់។

​   

រូបថតជាច្រើនទៀត Google+ & Fracebook


បទបង្ហាញ​ផែនទី និង​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គូល នៅ CICI ភ្នំពេញ

posted Sep 26, 2012, 9:26 PM by Samdy Lonh

ថ្ងៃ​ទី១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១២ ក្រុម​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ហ្គូហ្គល​នៅ​កម្ពុជា​ (PP GTUG) តំណាង​ដោយ លោក ឡុញ សាមឌី, លោក ហេង សុវណ្ណ, លោក អានយន, និង លោក ស៊ូសុវិជ្ជា បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Maps) និង កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Map Maker) នៅ​ឯ​ វិទ្យាស្ថាន  សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា។ 

លោក ហេង សុវណ្ណ បាន​ណែនាំ​អំពី​សារ​សំខាន់ របស់​ផែនទី ចំពោះ​វិស័យ​ផ្សេងៗ ដូច​ជា​ ទេសចរណ៍ គមនាគមន៍ ជាដើម មុន​នឹង​ឈាន​ចូល​ដល់​បទ​បង្ហាញ ។ ចំណែកលោក អានយន បានណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ Google Map Maker សំរាប់ដៅផែនទី និង តំបន់ផ្សេងៗ។ លោកឡុញសាមឌី ក៏បានបង្ហាញ អំពី ការប្រកួត ដៅផែនទីរបស់ប្រទេស កម្ពុជាទៅលើ Google Map យ៉ាងក្បោះក្បាយ។ បទបង្ហាញនេះបានដំណើការ អស់រយះពេល ជាង៣ ម៉ោង គឺ ចាប់ពី ម៉ោង ២ រសៀល រហូតដល់ម៉ោង ជាង ៥ ល្ងាច។ បទបង្ហាញនេះ ដំណើការបានដោមានការជួយរៀបចំ ពី សំណាក់ លោកគ្រូ សីលិន ប្រធានផ្នែកសិក្សា ពត័មានវិទ្យា នៅវិទ្យាស្ថាន  សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា ហើយនិងមាន និសិត្ស ចូលរួមប្រហែល ៧០ នាក់។ 

ខាងក្រោមជារូបភាពខ្លះៗ អំពីរបទបង្ហាញនេះ។ រូបភាពជាច្រើនទៀត
  

បទបង្ហាញ​ផែនទី និង​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គូល នៅ UME ក្រចេះ

posted Jul 29, 2012, 2:50 AM by Sovann Heng   [ updated Dec 16, 2012, 7:18 PM ]

ថ្ងៃ​ទី២៧ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១២ ក្រុម​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ហ្គូហ្គល​នៅ​កម្ពុជា​ (PP GTUG) តំណាង​ដោយ លោក ហេង សុវណ្ណ និង លោក ម៉េង គង់ បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Maps) និង កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Map Maker) នៅ​ឯ​សាកលវិទ្យាល័យ​គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច សាខា​ខេត្ត​ក្រចេះ សិក្ខាកាម​ចូលរួម​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ ៧០ នាក់ ។

ដើម្បី​ជា​កិច្ច​ចាប់ផ្តើម លោក នាយក​រង គឹម សុថន បាន​ធ្វើ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ហ្គូហ្គល និង​អត្ថប្រយោជន៍​ក្នុង​វិស័យ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ផ្សេងៗ ដូច​ជា​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ ស្វែងរក​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​របស់​ហ្គូហ្គល (Google Search)។ នៅ​ប្រទេស​ជឿនលឿន ប្រជាជន​គេ​និយម​ប្រើ Google Maps ដើម្បី​ដឹង​ទីតាំង​ផ្សេងៗ ក្នុង​ទីក្រុង​ធំៗ ឧបករណ៍​នាំ​ផ្លូវ​ក្នុង​រថយន្ត​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​បើក​បរ​ទៅ​កាន់​ទីតាំង​ផ្សេងៗ​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ទីតាំង​នោះ ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​ទូរស័ព្ទ​សួរ​អ្នក​ដទៃ ។ លោក សុថន បាន​ថ្លែង​អំណរគុណPP GTUG ដែល​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ចែករំលែក​នូវ​បទពិសោធន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ផែនទី​ហ្គូហ្គល​ដល់​និស្សិត​សាកលវិទ្យាល័យ​របស់​លោក ។

បន្ទាប់​មក​ លោក ហេង សុវណ្ណ បាន​ណែនាំ​អំពី​សារ​សំខាន់ របស់​ផែនទី ចំពោះ​វិស័យ​ផ្សេងៗ ដូច​ជា​ ទេសចរណ៍ គមនាគមន៍ ជាដើម មុន​នឹង​ឈាន​ចូល​ដល់​បទ​បង្ហាញ ។

សិក្ខាកាម​ចូលរួម​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​លើ​មុខងារ​ទិដ្ឋភាព​ដង​វិថី Street View របស់​ផែនទី​ហ្គូហ្គល

ទិដ្ឋភាព​ដង​វិថី


និង​ការ​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល ហើយ​ក៏​បាន​ចាប់ផ្តើម​ដៅ​ភ្លាមៗ បើ​ទោះ​ជា​រូបភាព​ផ្កាយរណប​នៅ​តំបន់​ក្រុង​ក្រចេះ​ពុំ​ច្បាស់ ពុំ​ទាន់​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ឡើយ​ក្តី ពីព្រោះ​លោកគ្រូ និង​និស្សិត​រស់​នៅ​តំបន់​នោះ​ស្គាល់​ច្បាស់​ពី​ទីតាំង​ផ្សេងៗ​ក្នុង​តំបន់​របស់​ខ្លួន ដែល​ជា​ជំនួយ​ទៅ​លើ​រូបភាព​ពុំ​សូវ​ច្បាស់​លើ​ទិដ្ឋភាព​ផ្កាយរណប​របស់​ហ្គូហ្គល ។ 

សំណូមពរ​របស់​សិក្ខាកាម​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ហ្គូហ្គល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រូបភាព​ផ្កាយ​រណប​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់ និង​ឆាប់ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​អាច​ចូលរួម​វិភាគទាន​ក្នុង​ការ​ដៅ​ផែនទី​នេះ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល ។ 

UME ក្រចេះ


រូបភាព​ផែនទី​ហ្គូហ្គល​ក្រុង​ក្រចេះ នា​ថ្ងៃទី២៤ កក្កដា ឆ្នាំ២០១២

ផែនទី​ហ្គូហ្គល​ក្រុង​ក្រចេះ​បច្ចុប្បន្ន1-10 of 10