ចំនួន ទីតាំងដែលបានមន្ថែម ពី សមាជិកចូលរួម ប្រកួត ១០៤ នាក់ គិតពី ថ្ងៃទី ១៥ តុលា ដល់ បច្ចុប្បន្ន

Phnom Penh GDG Mapping Competition Leader Board

នេះ​ជា ព័ត៌មាន​ដែល​បង្ហាញ ពី សមាជិក​​ដែល​បាន បន្ថែម ទីតាំង​ច្រើន​ជាងគេ ប្រចាំថ្ងៃ និង ចំនួន​សរុប​ទីតាំង​ដែល​បាន បន្ថែម​ពី សមាជិក​ទាំង ១០៤ នាក់។ ព័ត៌មាន​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

បញ្ជាក់ ៖ នេះ​ពុំ​មែន​ជា​លទ្ធផល​សម្រេច​នៃ ការប្រកួត​ឡើយ។ ពិន្ទុ និង ការសម្រេច អ្នកឈ្នះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ក្រោយ​ថ្ងៃ​ទី ៣០ វិច្ចិការ ឆ្នាំ ២០១២។

This information is to show the current top 10 participants who added the most location daily and the total number of location added from all 104 participants. This information is daily updated.

Note: This is not the final result of the competition. Score and Final Winner will be announced after 30 November 2012.  Comments