និយាម​ឈ្មោះ

ដាក់​ឈ្មោះ​ឲ្យ​ទីកន្លែង​ទៅ​តាម​ដែល​គេ​ធ្លាប់​ស្គាល់​ក្នុង​ពិភព​ជាក់​ស្ដែង ។ ឈ្មោះ​ត្រឹមត្រូវ​ធានា​ថា​ទីកន្លែង​នោះ​អាច​ស្វែងរក​ឃើញ​យ៉ាង​ងាយ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្លាក​សម្គាល់​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​លើ​ផែនទី ។

អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ជាក់​ប្រភេទ Type និង​ភាសា Language របស់​ឈ្មោះ​នោះ​ ដើម្បី​លម្អិត​ហើយ​​ធានា​ថា​វា​អាច​ដាក់​បង្ហាញ​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​លើ​ផែនទី ។

សណ្ឋាន​ពុំ​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំងឡាយ ដូច​ជា ឧទ្យាន សួនច្បារ ស្រះ ជាដើម អាច​គ្មាន​ឈ្មោះ​ជាក់លាក់ ហើយ​អាច​ទុក​ចោល​គ្មាន​ឈ្មោះ ។ សម្រាប់​បណ្ដា​សណ្ឋាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ជំនួយ ត្រូវតែ​ផ្តល់​ឈ្មោះ ។

និយាម​សន្មត​ឈ្មោះ

អក្សរ​ធំ​តូច៖ បើ​ភាសា​ប្រើ​សរសេរ​ឈ្មោះ​នោះ​មាន​បែង​ចែក​អក្សរ​ធំ អក្សរ​តូច ។ តួអក្សរ​ទី​មួយ​របស់​ពាក្យ​នីមួយៗ​គួរ​ត្រូវ​សរសេរ​ជា​អក្សរ​ធំ​ ។ ក្នុង​ករណី​រក្សា​សិទ្ធិ សូម​បន្ថែម​ឈ្មោះ​ទៅ​តាម​ដូច​ដែល​ដាក់​លើ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​របស់​កន្លែង​នោះ ។

ឧទាហរណ៍៖

 • MCDONALD'S (English, ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • mcdonalds (English, ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • McDonald's (English, ត្រឹមត្រូវ)
 • Maulin De La Galette (French, ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • Maulin de la Galette (French, ត្រឹមត្រូវ)

ឈ្មោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន៖ ជៀសវាង​ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​ឯកជន លើកលែង​តែ​ឈ្មោះ​ កន្លែង​ជំនួញ​នោះ​យក​ឈ្មោះ​តាម​បុគ្គល ។ ហើយ​សូម​កុំ​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​លម្អិត ឬ​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​វាល​ឈ្មោះ​នោះ​ ពីព្រោះ​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ ពុំ​ទាក់ទង​គ្នា​ ហើយ​រំខាន ។

ឧទាហរណ៍៖

 • Daisy’s Coffee day, 000-111-1234 (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • ផ្ទះ​បង​ណេ (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • ស្រុក​កំណើត​ខ្ញុំ (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • Cafe Coffee Day (ត្រឹមត្រូវ)
 • កាហ្វេ​ចិន​ខ្មៅ (ត្រឹមត្រូវ)
 • កាហ្វេ​ចិន​ខ្មៅ នៅ​ក្រុង​បានលុង (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)

តួអក្សរ​ពិសេស៖ កុំ​ប្រើ​បណ្ដា​តួអក្សរ​ពិសេស​ (ឧ.ដូច​ជា #@%^$*) លើក​លែង​តែ​តួអក្សរ​ពិសេស​ទាំង​នោះ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ឈ្មោះ​ជា​ផ្លូវការ ។ ហើយ​សូម​កុំ​ប្រើ​វណ្ណយុត្តិ​ ឬ​អក្សរ​ពុម្ព​គ្មាន​ស្តង់ដារ​ផ្សេងៗ

ឧទាហរណ៍៖

 • Wendys (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • Wendy’s (ត្រឹមត្រូវ)

ព័ត៌មាន​ឥត​ទាក់ទង/លើស/រៀបរាប់៖ ពាក្យ​គន្លឹះ​ពុំ​ទាក់ទង, អាសយដ្ឋាន, ឬ ការ​ពិពណ៌នា​ច្រើន​ហួស ពុំ​គួរ​មាន​ក្នុង​ឈ្មោះ​ឡើយ ។ លេខ​ទូរស័ព្ទ ឬ អាសយដ្ឋាន​ស្ថាន​បណ្ដាញ URL អាច​បង្ហាញ​ក្នុង​ឈ្មោះ​បាន​លុះត្រាតែ​វា​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ឈ្មោះ​កន្លែង​ជំនួញ​ខ្លួន ។ លេខ​រៀង​ហាង​ពុំ​គួរ​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​ឈ្មោះ​ឡើយ ។

ឧទាហរណ៍៖

 • Stanford Court Hotel - Luxury (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • Stanford Court Hotel (ត្រឹមត្រូវ)
 • Biggby Coffee Store 859 (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • Biggby Coffee (ត្រឹមត្រូវ)
 • Starbucks 102 Pike street (ពុំ​ត្រឹមត្រូវ)
 • Starbucks (ត្រឹមត្រូវ)

ឈ្មោះ​ចំណត​រថយន្ត៖ ផ្តល់​ឈ្មោះ​តែ​ពេល​ចំណត​រថយន្ត​មាន​ឈ្មោះ​ជាក់​លាក់ ។ បើ​អ្នក​មិន​ច្បាស់​ទេ សូម​ទុក​វា​ជា​គ្មាន​ឈ្មោះ ។

បើ​ចំណត​រថយន្ត​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​កន្លែង​ជំនួញ​ណា​មួយ​ជាក់លាក់ ប៉ុន្តែ​ស្ថិត​នៅ​ក្រៅ​បរិវេណ​ខ្លួន អ្នក​អាច​ដាក់​ឈ្មោះ​ចំណត​រថយន្ត​នោះ​ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ​កន្លែង​ជំនួញ​នោះ ទោះ​យ៉ាង​នេះ​ក្តី​បើ​ចំណត​រថយន្ត​ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ​កន្លែង​ជំនួញ​​នោះ​ អ្នក​អាច​ទុក​វា​គ្មាន​ឈ្មោះ​បាន ។

ឈ្មោះ​ច្រើន៖

បើ​កន្លែង​នោះ​បាន​ស្គាល់​ថា​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​ជាង​មួយ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទាំង​នោះ​ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុង​ប៊ូតុង បន្ថែម​ឈ្មោះ​ផ្សេងទៀត Add more names

បន្ថែម​ឈ្មោះ​ជា​ពហុ​ភាសា

ឈ្មោះ​បន្ថែម​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​សុទ្ធតែ​អាច​ស្វែងរក​លើ​ផែនទី​បាន ។ ដើម្បី​លុប​ឈ្មោះ​មួយ​ចេញ​សូម​ចុច

ប្រភេទ​ឈ្មោះ៖

លោក​អ្នក​អាច​កំណត់​ប្រភេទ​ផ្សេងៗ​របស់​ឈ្មោះ ។ ជ្រើស​ប្រភេទ​ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​ធានា​ឈ្មោះ​ត្រឹមត្រូវ​ជាង​គេ​​បង្ហាញ​លើ​ផែនទី ។

 • Primary: ចម្បង​ ឈ្មោះ​ដែល​បាន​ស្គាល់​ជា​ទូទៅ ។ ឧទាហរណ៍៖  "Angkor" ជា "English, type: Primary" ហើយ "អង្គរ" ជា "Khmer, type: Primary" ។
   • ប្រភេទ​ចម្បង​នេះ​មាន​តែ​មួយ​គត់​សម្រាប់​បណ្ដា​ឈ្មោះ​ក្នុង​ភាសា​តែ​មួយ ។
   • ពេល​សណ្ឋាន​នោះ​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​ក្នុង​ភាសា​តែ​មួយ ឬ​ភាសា​ផ្សេងៗ​គ្នា ឈ្មោះ​ដែល​ប្រសើរ​បំផុត​ត្រូវ​ដាក់​សម្គាល់​ដោយ​ប្រភេទ​ជា​ Primary
 • Official: ផ្លូវការ សំដៅ​លើ​ឈ្មោះ​ដែល​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ផ្លូវការ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល ។ ឧទាហរណ៍ “Woolworths” ជា​ឈ្មោះ “English, Primary” រីឯ “Woolworths Supermarkets” ជា​ឈ្មោះ “English, Official” ។ ក្នុង​ភាសា​មួយ​ត្រូវ​កំណត់​ប្រភេទ​ឈ្មោះ​ជា ផ្លូវការ នេះ​តែ​មួយ​គត់ ។
  • ប្រើ​ប្រភេទ​នេះ​សម្រាប់​ឈ្មោះ​ដែល​ផ្លូវការ​ក្នុង​តំបន់​ ប៉ុន្តែ​ពុំ​មែន​ ចម្បង ។
  • ជា​ទូទៅ​អនុវត្ត​សម្រាប់​ឈ្មោះ​បន្ទាប់​សម្រាប់​សណ្ឋាន​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ (មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន) ។
 • Obscure: ស្រពេចស្រពិល សំដៅ​ឈ្មោះ​ប្រើ​ពុំ​ទូទៅ​ ដូច​ជា​ឈ្មោះ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ឬ​ការ​ប្រកប​ផ្សេង​គ្នា​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​បំណង​ស្វែងរក ។ បណ្ដា​ឈ្មោះ​ក្រៅ​ផ្លូវការ ឈ្មោះ​បកប្រែ ឬ​ ឈ្មោះ​ប្រែ​តាម​សូរ​សុទ្ធតែ​អាច​សម្គាល់​ជា Obscure ។
  • ទង់​សម្គាល់​ភាព​ស្រពេចស្រពិល​នេះ​ពុំ​គួរ​ត្រូវ​ប្រើ​លើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវការ ឬ ចម្បង​ឡើយ ។
  • ឧទាហរណ៍៖ "Kracheh" អាច​ជា​ការ​សរសេរ​ម៉្យាង​ទៀត​ Kratie "English, Obscure" ។ "ក្រុង​ព្រះសីហនុ" មាន​ឈ្មោះ​ចាស់​ជា កំពង់សោម (Khmer, Obscure) ។
 • Abbreviated: បំព្រួញ ឈ្មោះ​កាត់​ក៏​មាន​សារប្រយោជន៍​សម្រាប់​ស្វែងរក ឬ​កូដ​ប្រៃសនីយ៍​ ។  ឧទាហរណ៍៖ "KH" សម្រាប់ "Cambodia", "ភព" សម្រាប់ "ភ្នំពេញ" ។
 • Local:  មូលដ្ឋាន ឈ្មោះ​សរសេរ​ជា​អក្សរ​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​សណ្ឋាន ឬ​ទីតាំង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​នោះ ។ ឧទាហរណ៍៖ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​ប្រើ​ភាសា​ខ្មែរ​ជា​មូលដ្ឋាន ដូច​នេះ "រតនៈគីរី" ជា​ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន និង​ចម្បង​សម្រាប់ ខេត្ត​រតនៈគីរី "Khmer, type: Local" ។ ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ចាំ​ ពេល​បំពេញ​ឈ្មោះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​យើង​ត្រូវ​ជ្រើស​ប្រភេទ​ជា Primary និងLocal ព្រម​គ្នា ពីព្រោះ​យើង​ចង់​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ភាសា​ខ្មែរ​នោះ​នៅ​លើ​ផែនទី ហើយ​សណ្ឋាន​នោះ​ស្ថិត​ក្នុង​ផែនទី​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​គេ​ពុំ​ប្រើ "English, type: Primary, Local" ក្នុង​ការ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឡើយ ដោយ​សារ​តែ​ភាសា​អង់គ្លេស​ពុំ​មែន​ជា​ភាសា​មូលដ្ឋាន​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។

ជ្រើស​ភាសា​ត្រឹមត្រូវ

ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ជា​អក្សរ​ភាសា​អ្វី​ អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​យក​ភាសា​នោះ ។

ឧទាហរណ៍៖ "Cambodia" ជា "English, type: Primary" ហើយ "柬埔寨" ជា "Chinese, type: Primary" ចំណែក​ឯ "ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា" ជា "Khmer, type: Official"

អ្នក​អាច​កំណត់​ភាសា​លំនាំដើម​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​ការកំណត់ Settings ។ យើង​លើក​ទឹកចិត្ត​អ្នក​ដៅ​ផែនទី​ទាំងឡាយ​បន្ថែម​ឈ្មោះ​ជា​ច្រើន​ភាសា​ផ្លូវការ​ទៅ​តាម​ដែល​អាច​ ព្រោះ​ការ​នេះ​អាច​បន្ថែម​តម្លៃ​ដល់​ព័ត៌មាន​ផែនទី ហើយ​ជួយ​ឲ្យ​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ត្រឹមត្រូវ​ស្រប​ទៅ​តាម​ការ​កំណត់​កម្មវិធី​រុករក (browser) នីមួយៗ ។

ឧទាហរណ៍៖ បើ​អ្នក​បន្ថែម​ឈ្មោះ​របស់​សណ្ឋាន​ជា​ភាសា​បារាំង ហើយ​កំណត់​ភាសា​បាន​ត្រឹមត្រូវ ឈ្មោះ​នោះ​នឹង​បង្ហាញ​ជា​ភាសា​បារាំង​ដល់​បណ្ដា​អ្នក​ដែល​បាន​កំណត់​ភាសា​លំនាំដើម​របស់​កម្មវិធី​រុករក​របស់​គេ​ជា​ភាសា​បារាំង ។

 • រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (Language:Khmer) និង 金边供水局 (Language:English) (ខុស)
 • រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (Language:Khmer) និង Phnom Penh Water Supply Authority​(Language: English) (ត្រូវ)

ឈ្មោះ​ប្ដូរ​សម្រាប់​កន្លែង​ជំនួញ​មួយ

បើ​កន្លែង​ជំនួញ​មួយ​បាន​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ទាំងស្រុង​ សូម​កុំ​កែសម្រួល​ឈ្មោះ​នោះ ផ្ទុយ​មក​វិញ៖

 • បង្កើត​ ទីតាំង​ថ្មី ជាមួយ​ឈ្មោះ​ត្រឹមត្រូវ និង​សេចក្ដី​លម្អិត ។
 • បិទ ទីតាំង​ដែល​មាន (កន្លែង​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ចាស់) ។

បើ​ឈ្មោះ​ខុស​ដោយ​បន្តិចបន្តួច​ អ្នក​អាច​ កែសម្រួល​ឈ្មោះ  ។ ឧទាហរណ៍៖

 • កង់មាស (ខុស)
 • កងមាស (ត្រូវ)

ឈ្មោះ​ភាសា​អង់គ្លេស៖

ឈ្មោះ​ភាសា​អង់គ្លេស​ពុំ​គួរ​បកប្រែ​ពី​ភាសា​ខ្មែរ​ឡើយ គឺ​ត្រូវ​សរសេរ​តាម​សូរ​ពី​ភាសា​ខ្មែរ ដោយ​យក​លំនាំ​តាម​សំណេរ​ខ្មែរ​ជា​ឡាតាំង​ ដោយ​គ្រាន់តែ​សម្រួល​សក់​លើ​ចេញ ។ អាច​យក​តាម​ការ​បកប្រែ​បាន​ តាម​ជាក់ស្តែង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ម្ចាស់​ទីតាំង ឬ​នៅ​លើ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ផ្លូវការ​របស់​ទីតាំង​នោះ ។

 • បានលុង > Banloúng (ឡាតាំង) > Banloung (អង់គ្លេស) (ត្រឹមត្រូវ)
 • ផ្ទះសំណាក់​ភ្នំ​មាស > Golden Mountain Guesthouse (មាន​លើក​ស្លាក​អង់គ្លេស​បែប​នេះ ឬ មាន​គេហទំព័រ​ដែល​បង្ហាញ​ថា​ ពាក្យ​នេះ​ប្រើ​ជា​ឈ្មោះ​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា​បែប​នេះ​មែន) (ត្រឹមត្រូវ)
 • ផ្ទះសំណាក់​រីករាយ > Happy Guesthouse (ប្រែ​អង់គ្លេស) (នៅ​លើ​ផ្លាក​សរសេរ​ថា Rik Reay Guesthouse) គឺ​ត្រូវ​ប្រើ "Rik Reay Guesthouse" ជា Primary សម្រាប់​ភាសា​អង់គ្លេស ។
 • ​នៅ​លើ​ស្លាក​ សរសេរ​ថា "ផ្ទះសំណាក់​រីករាយ" និង "Rik Riey Guesthouse" ពាក្យ​ "Riey" ​សរសេរ​ខុស​ពី​​ក្បួន សំណេរ​ខ្មេរ​ជា​ឡាតាំង ករណី​នេះ​យើង​គួរ​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
  • ផ្ទះ​សំណាក់​រីករាយ (Khmer, type: Primary, Local)
  • Rik Reay Guesthouse (English, type: Primary)
  • Rik Riey Guesthouse (English, type: Obscure) ពីព្រោះ​ខុស​ក្បួន​កំណត់
 • ក្រចេះ ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ នៅ​លើ​ផែន​ទី​ ឬ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ឃើញ​ថា​អាច​សរសេរ​ជា​អង់គ្លេស​បាន​ច្រើន​បែប​ Kratie, Krache, Kraches, Kracheh ក្នុង​ករណី​នេះ​យើង​កំណត់​យក៖
  • ក្រចេះ (Khmer, type: Local, Primary)
  • Kracheh (English, type: Primary)
  • Kratie (English, type: Obscure)
  • Krache (English, type: Obscure)
  • Kraches (English, type: Obscure)

ឈ្មោះ​ភាសា​ខ្មែរ៖

ចំពោះ​ពាក្យ​ដែល​មិន​ប្រែ យើង​គ្រាន់តែ​សម្រួល​សូរ និង​សំណេរ​ខ្លះ​តាម​លក្ខណៈ​ខ្មែរ​ដោយ​បង្កើត​គោល​ទុក​ជា​មូលដ្ឋាន​ខ្លះ ។ យ៉ាងណាមិញ យើង​សម្រួល​ដោយ​មិន​ប្រើ​សញ្ញា ហ្គ ហ្វ ហ្ស ដើម្បី​សម្គាល់​សម្លេង gue fe phe je che នោះ​ទេ តែ​យើង​ប្រើ​ ក គ ផ ភ ស ស៊ ច ជ ជំនួស​វិញ ។ ធ្វើ​យ៉ាង​នេះ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការ​បង្កើត​ពាក្យ​ថ្មី​បន្ថែម​លើ​តារាង​ព្យញ្ជនៈ​ខ្មែរ ដែល​មាន​ច្រើន​លើស​លុប​ណាស់​ទៅ​ហើយ ។

 • Chicago សរសេរ ស៊ីកាកូ មិន​សរសេរ​ ស៊ីកាហ្គោ ឬ ស៊ីកាគោ
 • De Gaulle សរសេរ ដឹកូល មិន​សរសេរ ដីហ្គោល ឬ ដីគោល
 • Asie សរសេរ អាស៊ី មិន​សរសេរ អាហ្ស៊ី
 • Oxygène សរសេរ អុកស៊ីសែន មិន​សរសេរ អុកស៊ីហ្សែន
 • réflexe  សរសេរ រេផ្លិច មិន​សរសេរ រេហ្វ្លិច

វាយ​ឈ្មោះ​ភាសា​ខ្មែរ៖

ពេល​វាយ​បញ្ចូល​ភាសា​ខ្មែរ​សូម​ញែក​ពាក្យ​ដែល​មាន​ន័យ​នីមួយៗ​ពី​គ្នា​ដោយ​ប្រើ​សញ្ញា​គម្លាត​មើល​ពុំ​ឃើញ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក ក៏ដូចជា​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​ជំនួយ​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ឋ​របស់​កម្មវិធី​រុករក​ផ្សេងៗ ដូច​ជា​សម្រាប់​កម្មវិធី​រុក​រក​កញ្ជ្រោង​ភ្លើង Firefox

 • វត្តឥសានរតនារាម (ខុស)
  កំហុស​ពុំ​ប្រើ​គម្លាត​មិន​ឃើញ

 • វត្ត​ឥសាន​រតនា​រាម (ត្រូវ) បាន​ញែក វត្ត រតនា រាម ដោយ​គម្លាត​មិន​ឃើញ
 • វត្ត ឥសាន រតនា រាម (ខុស) បាន​ប្រើ​គម្លាត​មើលឃើញ
 • សង្កាត់​ឡាបានសៀក (គួរ​ត្រូវ​ប្រើ) សង្កាត់+ឡាបានសៀក
 • សង្កាត់ ឡាបានសៀក (ពុំ​គួរ​ដក​ឃ្លា)

ទម្លាប់​ល្អ៖
 • ទីតាំង​មួយ​អាច​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​ក្នុង​ពហុ​ភាសា ។
 • សូម​ប្រាកដ​ថា​មាន​ឈ្មោះ Primary តែ​មួយ​គត់​ក្នុង​ភាសា​តែមួយ ។
 • ពេល​អ្នក​បន្ថែម​ឈ្មោះ​ច្រើន​ដល់​សណ្ឋាន​មួយ សូម​ប្រាកដ​ថា​មាន​ឈ្មោះ​ណា​មួយ​បាន​កំណត់​ប្រភេទ​ជា Primary ក្នុង​មួយ​ភាសា ។
 • កុំ​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ក្នុង​វាល​ឈ្មោះ ។
 • ពេល​បន្ថែម​ឈ្មោះ​ជា​ភាសា​ផ្សេងៗ សូម​កុំ​បកប្រែ​ឈ្មោះ​នោះ តែ​សូម​ប្រើ​ត្រាប់​សូរ ។

ឯកសារ​យោង៖

 1. http://goo.gl/Nv5Sk
 2. ក្រសួងអប់រំជាតិ សទ្ទានុក្រម​ខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ខេមរយានកម្ម ១៩៧៣
Comments