ប្ដូរ​សាវតារ​សង្ខេប map maker របស់​អ្នក

តើ​អ្នក​ចង់​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ជា anonymous (អនាមិក)​ ចេញ​ហើយ​ដាក់​រូបថត​តំណាង​លោក​អ្នក​ដែរ​ឬ​ទេ?

សាវត្ដាសង្ខេប​ខ្ញុំ

ប្ដូរ​ឈ្មោះ​បង្ហាញ

អ្នក​អាច​ទស្សនា​តំណ​ខាង​ក្រោម​នេះ ហើយ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ ឬ​រហស្សនាម​របស់​លោក​អ្នក​ដែល​ប្រើ​បង្ហាញ​ក្នុង​ក្រុម​ (groups) អ្នក​ដៅ​ផែនទី (map maker) ទីកន្លែង (places) របស់​ហ្គូហ្គល ជាដើម ។.

https://accounts.google.com/b/0/EditUserInfo

គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​គណី

ប្ដូរ​រូបថត​បង្ហាញ៖ (បច្ចុប្បន្ន​ពុំ​ដំណើរការ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ឈ្មោះ ឬ​រូបថត)

ចុច ទីនេះ (http://places.google.com/rate/page?dialog=SetNickname&hl=en) ដើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ និង​រូបថត​លើ​សាវតារ​សង្ខេប Map Maker របស់​អ្នក ។

(រូបភាព)

សូម​សម្គាល់​ថា​ការ​ប្ដូរ​នេះ​នឹង​ផ្លាស់​រូបរាង​របស់​លោក​អ្នក​ទូទាំង​ផលិតផល​ផែនទី​ហ្គូហ្គល​របស់​អ្នក (ទីកន្លែង ផែនទី និង​អ្នក​ដៅ​ផែនទី Places, Maps and Map Maker) ។

ឯកសារយោង៖

http://goo.gl/lglWI (ភាសា​អង់គ្លេស)

Comments