ព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំអ្នកជំនាញដៅផែនទីប្រទេសកម្ពុជា កំពុងធ្វើឡើងនៅការិយាល័យ Development Innovation, ចាប់ពីម៉ោង⁣៩:00ព្រឹក ដល់ម៉ោង⁣ ១៦:៣០ល្ងាច ។ កម្មវិធីនេះចូលរួមដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ ។

Becoming a Map Maker Expert in Cambodia - Meetup Agenda

Comments